வேதம்‎ > ‎

அதர்வ வேதம்


அதர்வ வேதத்தின் பின் அட்டவணை பகுதியில் குறிபிட்டுள்ள கணித சூத்திரங்கள் இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எவ்வளவு பெரிய கணக்கிற்கும் ஐந்தாம் வாய்பாடு வரை தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே போதுமானது. இந்த சூத்திரங்களை வைத்து அனைத்து கணக்குகளுக்கும் பதில் கண்டுபிடித்து விடலாம்.

இவை சம்பந்தமான நூல்கள் பற்றிய விபரங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.
திருத்தங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.