சிறப்பு கல்வி

சிறப்பு  கல்வி கற்றலில் ஏற்படும் குறைபாடுகளை   கண்டுபிடித்து  அதற்குரிய  சிறப்பு பயிற்சி தருவது ஆகும்  .