அறிவிப்புகள்

பல்கலைகழக பதக்கங்கள்

posted Aug 23, 2009, 12:02 PM by Unknown user   [ updated Aug 23, 2009, 12:05 PM ]

பல்கலைகழக பதக்கங்கள் - பல்கலைகழக பதக்கங்கள் பற்றி

+12 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்

posted May 12, 2009, 6:38 PM by Kannaiyan Natesan

+12 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் - 14/05/2009

தமிழ்நாடு பொறியியல் நுழைவு - 2009

posted May 7, 2009, 4:16 PM by Unknown user   [ updated May 7, 2009, 4:23 PM ]

http://www.annauniv.edu/tnea2009/

தமிழ்நாடு பொறியியல் நுழைவு - 2009. இவை அண்ணா பல்கலைகழகத்தால் நடத்தப்படுகின்றது.

+2 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் தாமதம்

posted Apr 30, 2009, 9:17 PM by Kannaiyan Natesan

+2 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் தாமதம் - ஆசிரியர்கள் போராட்டதினால்

12'th Result

posted Apr 18, 2009, 7:03 AM by Kannaiyan Natesan   [ updated Apr 22, 2009, 7:07 AM ]

12 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்  - 8 May 2009

1-5 of 5