பிறப்பு-1 வயது கல்வி

குழந்தை பிறந்தது முதல் ஒரு வயது வரை எப்படி பாதுகாப்பது பற்றிய அணைத்து செய்திகளும் இந்த சுட்டியில் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

குழந்தையின் வளர்ச்சிகள்:

பிறப்பு முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை
ஆறு மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை
Comments