1- 5 வகுப்பு கல்வி

உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்றவாறு கல்வி தரத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பாடபுத்தகங்கள்:


ஒன்றாம் வகுப்பு
இரண்டாம் வகுப்பு
மூன்றாம் வகுப்பு
நான்காம் வகுப்பு
ஐந்தாம் வகுப்பு

வெளிநாட்டு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை பள்ளியில் தேர்வு செய்யும் முறை மற்றும் கல்வி கற்று தரும் முறைகள் பற்றி.
இவை காசாங்காடு பள்ளிகளில் உள்ள கல்வி தரத்தை உயர்த்த உதவும்.

சிங்கப்பூர்: (Singapore)

இக்கிய மாநிலங்கள்: (United States of America)

இக்கிய இராச்சியம்: (United Kingdom)

Comments